SE-DUFO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT

Tên Tấm

Kích thước các tấm
phôi

Cao

(mm)

Rộng

(mm)

Dài

 (mm)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

    1         
 

Tấm T

15

40

175

890

130

800

    2         
 

Tấm A

20

250

110

700

130

800

    3         
 

Tấm S

10

60

110

700

130

800

    4         
 

Tấm B

20

200

110

700

130

800

    5         
 

Tấm U

25

100

110

700

130

800

    6         
 

Tấm C

40

170

24

120

130

800

    7         
 

Tấm L

15

40

175

890

130

800