DE-DUFO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT

Tên Tấm

Kích thước các tấm
phôi

Cao

(mm)

Rộng

(mm)

Dài

 (mm)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

    1         
 

Tấm T

25

60

175

700

130

700

    2         
 

Tấm R

10

40

110

500

130

700

    3         
 

Tấm A

20

150

110

500

130

700

    4         
 

Tấm S

10

40

110

500

130

700

    5         
 

Tấm B

20

150

110

500

130

700

    6         
 

Tấm U

25

80

110

500

130

700

    7         
 

Tấm C

40

130

24

88

130

700

    8         
 

Tấm L

15

35

175

700

130

700