Nhóm Sản Phẩm S-DUFO

Trang chủ / chi tiết sản phẩm

Vỏ Khuôn SC - DUFO

SC-DUFO

THÔNG
SỐ KỸ THUẬT

STT

Tên Tấm

Kích thước các tấm

Cao (mm)

Rộng (mm)

Dài (mm)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

    1 

Tấm T

15

40

175

890

130

800

    2 

Tấm A

20

250

110

700

130

800

    3 

Tấm S

10

60

110

700

130

800

    4 

Tấm B

20

200

110

700

130

800

    5 

Tấm U

25

100

110

700

130

800

    6 

Tấm C

40

170

24

120

130

800

    7 

Tấm E

13

25

60

450

130

800

    8 

Tấm F

13

30

60

450

130

800

    9 

Tấm L

15

40

175

890

130

800

Nhóm Vỏ Khuôn Cùng Loại

SA-DUFO

5/5

SB-DUFO

5/5

SD-DUFO

5/5

SE-DUFO

5/5

SF-DUFO

5/5